http://101.rybi.cz/media/upload/files/pozv%C3%A1nka%20na%2013.%20ZO%20-%20na%20%C3%BA%C5%99edn%C3%AD%20desku.pdf

Obecní  úřad  Rybí  v  souladu  s  ustanovením § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní  zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, informuje občany o konání

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE   

ve středu   7. dubna 2021

v  18:00  hod.  v  sále  pohostinství  Beseda.

PROGRAM :

  1. Ověření zápisu  12. zasedání zastupitelstva obce z 17.2.2021
  2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele
  3. Projednání investičního záměru a podání žádosti na projekt „Rybí - Úprava interiéru, výměna osvětlení a kotlů v základní škole v obci Rybí č.p. 110“
  4. Informace starostky
  5. Usnesení, závěr

 

V  Rybí  30.3.2021                                                                     Marie Janečková,   starostka obce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evidenční číslo písemnosti:    11/2021

Vyvěšeno dne: 30.3.2021

Sňato dne:   8.4.2021

Za správnost vyvěšení:  Jana Marková