Program zastupitelstva:

  1. Ověření zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce z 31.10.2018
  2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele
  3. projednání rozpočtového provizoria na rok 2019
  4. převedení pravomocí provádět rozpočtová opatření
  5. projednání a schválení odměn neuvolněným zastupitelům
  6. projednání peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce a to za funkce členů výborů a komisí
  7. projednání výše stočného na rok 2019
  8. projednání podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
  9. informace starostky
  10. usnesení, závěr

Marie Janečková, starostka obce