Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Bez předložení uvedených dokladů nebude voliči hlasování umožněno.

Volební lístky obdrží volič přímo ve volební místnosti.

 

 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů.

 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro zajištění tajnosti hlasování,  jinak mu okrsková volební komise hlasování  neumožní. Starostka  obce určuje  2 zvláštní prostory pro zajištění tajnosti hlasování.

 

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech volby prezidenta okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost – prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

Telefon do volební místnosti: 725 410 413