Pro  rok  2020  je  stanovena cena  stočného ve výši  5  Kč/m3.  V obci  stanovujeme množství spotřebované vody podle směrných čísel roční spotřeby vody, kde je uvedeno, že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m3/rok.

Cena stočného na jednoho obyvatele domu je tedy stanovena ve výši 175 Kč. Dle smlouvy můžete uhradit stočné na účet obce č. 1766493309/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo smlouvy, nebo platbu můžete provést v hotovosti  do  pokladny  na obecním úřadě.