Zastupitelstvo obce Rybí přijalo

na  20. zasedání  dne 7.9.2022  tato usnesení:

 

schvaluje       program  20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;

 

schvaluje,      aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;

 

bere  na  vědomí       usnesení přijaté na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 29.6.2022

 

schvaluje       návrhovou komisi ve složení:            předseda   Jana Kovaříková

                                                                  Antonín Kudělka a  Pavel Kotek

                        ověřovatele zápisu                             Petr Pochyla a Martin Lapčík

 

                        zapisovatele                                       Jana Marková

 

 

bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2022

 

bere na vědomí zprávu o projednaných rozpočtových opatřeních přijatých radou obce Rybí v roce 2022

 

bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2022

 

bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2022

 

schvaluje přípravu projektové dokumentace na FVE na budovách MŠ, Besedě, sokolovně a ZŠ.

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 8

 

schvaluje o odkoupení pozemku parc. č. 1689/1 o velikosti 824 m2 od paní A.B., bytem Veřovice za cenu stanovenou dohodou ve výši 49.440,- Kč. Náklady spojené se vkladem na katastrální úřad hradí obec.

 

schvaluje  odkoupení pozemku parc. č. 859/6 k.ú Rybí o velikosti 328 m2 od pana J.M., bytem Rybí, za cenu stanovenou dohodou ve výši 19.680,- Kč. Náklady spojené se vkladem na katastrální úřad hradí obec.

 

bere na vědomí  informaci o jednání starostky ve věci odkoupení pozemku parc.č. 855/4  pod místní komunikací 37c s Ing. J.N., bytem Kopřivnice a panem Z.N., bytem Rybí.

 

schvaluje odkoupení 1/5 pozemku parc. č. 112/8 o celkové výměře 28 m2, 1/5 pozemku 112/2 o celkové výměře 153 m2, pozemku 1861 o výměře  28 m2 a pozemku 127/10 o výměře 24 m2 od O.P. a V.P. bytem Rybí za dohodnutou cenu 60,-Kč/m2 (tj. 5.292 Kč)

 

schvaluje  poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu panu Z.B., bytem Rybí a to ve výši 29.049,- Kč a

schvaluje uzavření smlouvy.

 

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu panu M.S., bytem Rybí a to ve výši 22.442,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy.  

        

bere na vědomí informace starostky.