R E K A P I T U L A C E    P Ř I J A T Ý C H    U S N E S E N Í

15.      zasedání             Zastupitelstva    obce     Rybí                     ze  dne                      22.9.2021

Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a

            (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se)

228. schvaluje  program  15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                                                           (8-0-0)

229. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                                          (8-0-0)

230. bere na vědomí usnesení přijaté na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 9.6.2021.

231. schvaluje    návrhovou komisi ve složení    -  předseda          Pavel Kotek

                             další členové  -  Jaromír Marek a Petr Pochyla

                             ověřovatelé zápisu – Andrea Tománková a Jiří Kudělka

                             zapisovatelka    -  Jana Marková                                                                                      (8-0-0)

232.  bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2021.                                                              (8-0-0)

233.  bere na vědomí zprávu o projednaných rozpočtových opatřeních přijatých radou obce v roce 2021. (8-0-0)

234. bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2021.                                                                 (8-0-0)

235. bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2021.                                                                (8-0-0)

236. schvaluje dodatek č. 4 Dotačního programu obce Rybí „Domovní ČOV“

Bod 3) Vymezení okruhu příjemců. Žadatelem a příjemcem dotace může být fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Rybí.

Bod 4) Lokalizace programu. Příjemce dotace musí ČOV realizovat na území obce Rybí pro budovu, která je nebo bude určena k bydlení.

O sporných případech rozhodne zastupitelstvo.                                                                                          (8-0-0)

237.   schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu  panu D.K., bytem Rybí a to ve výši 23.517,- Kč  a schvaluje uzavření smlouvy.                                                    (8-0-0)

238.   schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu panu A. R., bytem Rybí a to ve výši 24.926,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy.                                                     (8-0-0)

239.   schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu  panu F. Š., bytem Rybí a to ve výši 21.741,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy.                                                     (8-0-0)

240.   schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu  panu M.M., bytem Rybí a to ve výši 21.200,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy.                                                    (8-0-0)

241.   schvaluje  podání návrhu na přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně na období 2022 až 2026 a to Ing. R.M., bytem Rybí                                                                                                                                                                     (8-0-0)

242.   bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické osoby.                                                                                                             (8-0-0)

243.   schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 stavebního zákona a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu - vymezit na pozemcích parc. č. 1132/1 a 1132/2 k.ú Rybí plochu ZS – zeleň soukromá a vyhrazená

          Náklady na pořízení změny hradí obec.                                                                                                 (8-0-0)

 

244.   bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické osoby.                                                                                                              (8-0-0)

245.   schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 stavebního zákona a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu - vymezit na pozemku parc. č. 937/7 k.ú. Rybí zastavitelnou plochu k výstavbě rodinného domu pouze na části předmětného pozemku o velikosti cca 1500 m2. Na zbývající části pozemku změnou ÚP vymezit plochu ZS - zeleň soukromá a vyhrazená

          Náklady na pořízení změny hradí obec.                                                                                                 (8-0-0)

 

246.   bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické osoby.                                                                                                             (8-0-0)

247.   schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 stavebního zákona a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu - vymezit na vyznačené části pozemku parc. č. 937/4 k.ú. Rybí plochu ZS – zeleň soukromá a vyhrazená.

          Náklady na pořízení změny hradí obec.                                                                                                (8-0-0)

 

248.    bere na vědomí   informace starostky.                                                                                              (8-0-0)

 

                       Marie Janečková                                                                         Petr Skalka

                            starostka                                                                             místostarosta