Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí účinnosti
Územní plán Rybí Opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy: 2.11.2017
  I. Územní plán  
  Textová část  
  1. Výkres základního členění území  
  2. Hlavní výkres  
  3. Dopravní řešení  
  4. Zásobování vodou  
  5. Odkanalizování  
  6. Energetika a spoje  
  7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  
  II. Oddůvodnění územního plánu  
  Textová část  
  8. Koordinační výkres  
  9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
  10. Výkres širších vztahů  

Vysvětlivky: ÚPD - územně plánovací dokumentace, OOP - opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Rybí

 

Přehled registrovaných územních studií

Název ÚS Obsah ÚS Schválení pořizovatelem
Územní studie "Za Humny" Textová a tabulková část - průvodní zpráva 25.11.2019
  Grafická část - hlavní výkres  
  Výkres dopravního řešení  
  Detail dopravy, limity využití  
  Výkres vodního hospodářství  
  Výkres energetiky a spojů  
 

Koordinační výkres, limity

 
  Schéma vlastických vztahů  
  Výkres širších vztahů  
     

Vysvětlivky: ÚS - územní studie

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Rybí