Starostka obce

členka kulturní komise

Bc. Tománková Andrea

místostarostka

předsedkyně komise ŽP

Janečková Marie

člen rady

předseda kontrolního výboru

Ing. Kudělka Jiří

člen rady

předseda finančního výboru

Marek Jaromír

člen rady

člen finančního výboru

Skalka Petr

člen kontrolního výboru

Bc. Havrlant Jaromír

členka kulturní komise

Mgr. Art. Hyklová Šárka

předsedkyně sociální komise

Kovaříková Jana

předseda kulturní komise

člen finančního výboru

Kudělka Antonín

členka sociální komise

RNDr. Kvitová Alena
  Lapčík Martin

člen komise ŽP

MVDr. Pěnkava Oldřich

předseda sportovní komise

Pochyla Petr

člen sportovní komise

Skalka Dominik

členka kontrolního výboru

Ing. Mgr. Soukupová Pavlína

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.