• přihlašování k trvalému pobytu v obci Rybí
  • vedení seznamu voličů
  • přidělování čísel popisných
  • administrativní agenda
  • rozhodnutí

Ověřování podpisů a opisů listin každý den v úředních hodinách.

CO MÁM UDĚLAT, KDYŽ SE STĚHUJI....     Stěhuji se - létak A4.pdf

 

Správní poplatky

Ohlášení změny místa trvalého pobytu (od poplatku jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.) 50 Kč
Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu. 30 Kč za každou i započatou stránku
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 50 Kč za každý podpis nebo otisk razítka