15. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA  OBCE   

 

ve středu   22. září 2021

v  18:00  hod.  v  sále  pohostinství  Beseda.

PROGRAM :

 1. Ověření zápisu  14. zasedání zastupitelstva obce z 9.6.2021
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele
 3. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2021
 4. Zpráva o projednaných rozpočtových opatřeních přijatých radou obce
 5. Zpráva finančního výboru
 6. Zpráva kontrolního výboru
 7. Projednání návrhu doplnění podmínek v „Dotačním programu obce Rybí domovní ČOV“
 8. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2021
 9. Projednání návrhu na funkci přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně
 10. Projednání návrhu na pořízení změny Územního plánu Rybí
 11. Informace starostky
 12. Usnesení, závěr

 

V  Rybí  14.9.2021                                                                     Marie Janečková,  starostka obce