1. Základní informace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), účinného od 25.05.2018 Obec Rybí informuje všechny dotčené subjekty, že je správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení.

Obec Rybí v souvislosti s pravidly ochrany osobních údajů dle uvedeného nařízení v rámci zpracování osobních údajů subjektů údajů zavedlo vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, vhodná technická a organizační opatření, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné, jakož i vhodná technická a organizační opatření, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob, a to vše tak, aby splnilo požadavky uvedeného nařízení a ochránila práva subjektů.

2. Správce pro ochranu osobních údajů

V souladu s nařízením byl jmenován správce pro ochranu osobních údajů a to:
Daniel Stuchlík
tel.: + 420 774 420 750
e-mail: daniel.stuchlik@sms-sluzby.cz
Internet:

Každý subjekt osobních údajů má právo obrátit se se svou žádostí na správce pro ochranu osobních údajů a uplatňovat svá práva dle uvedeného nařízení.

3. Další informace

Obec Rybí jakožto pořadatel kulturních a společenský akcí, v rámci obvyklého informování svých občanů v rámci tiskových zpráv tímto informuje, že v rámci těchto akcí jsou pořizovány audiovizuální záznamy (např. fotografie a videa), kdy tímto způsobem dochází k zachycení zejména návštěvníků v rámci pořizování těchto záznamů.

Zachycením v rámci takto pořizovaných záznamů nejsou dotčena práva dotčené osoby dle uvedeného nařízení. Bližší informace o pořízených audiovizuálních záznamech a jejich zpracování budou dotčeným osobám poskytnuty a to zejména na základě výše uvedené žádosti dle čl. 15 nařízení.