1. Oficiální název

Obec Rybí (okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj)

2. Důvod a způsob založení

Obec Rybí vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. 12. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních záležitostech svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, pracovnice v počtu 2 a techničtí zaměstnanci v počtu 3 zařazení do Obecního úřadu v Rybí. Rada obce Rybí nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.

Seznam organizací

 • Mateřská škola Rybí, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Základní škola Adolfa Zábranského Rybí, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Obecní knihovna Rybí, okres Nový Jičín, právní forma - organizační složka

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

a adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Rybí

Rybí 380, 742 65  Rybí

Úřední hodiny

Pondělí        8:00  -  17:00

Úterý            8:00  -  11:00

Středa          8:00  -  17:00

Čtvrtek         8:00  -  11:00

Telefonní čísla

Obecní úřad     556 760 181

             mobil   725 410 413

Starosta            556 760 031    

               mobil  606 127 321  

Fax obec nemá fax
Oficiální stránky obce www.rybi.cz
Adresa e-podatelny podatelna@rybi.cz
Datová schránka 63wbndj
E-mail

obec@rybi.cz

starosta@rybi.cz

Úřední deska: u budovy Obecního úřadu v Rybí + online úřední deska

 

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s. pobočka Nový Jičín
č. účtu 1766493309/0800.

Platby lze uhradit i v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Rybí v úředních dnech a hodinách:

 • pondělí a středa - 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00,
 • úterý a čtvrtek - 08:00 - 11:00.

6. IČ

00600741

7. DIČ

CZ00600741 (plátci DPH od 20.3.2019)

8. Dokumenty

Územní plán obce  a   Katastrální mapa obce

Povodňový plán

Plán rozvoje obce na léta 2020-2025 s výhledem do r. 2030

Rozpočet      Rozpočet obce na rok 2018

                        Rozpočet obce na rok 2019

                        Rozpočet obce na rok 2020

                        Rozpočet obce na rok 2021

                                 a schválená rozpočtová opatření

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění), se podávají písemně na adresu Obecního úřadu v Rybí, Rybí 380, 742 65 Rybí prostřednictvím pošty nebo osobně přímo v podatelně obecního úřadu. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce podatelna@rybi.cz, nebo do datové schránky obce 63wbndj

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce Rybí v úředních hodinách.

Písmené podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.)

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů., kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16
Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdymu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

Formuláře žádostí a podání je možno se si vyzvednout přímo na Obecním úřadu v Rybí nebo stáhnout: zde 

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Informace poskytne Obecní úřad v Rybí podle požadavku občanů. Další zdroje na www.portal.gov.

14. Nejdůležitější předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vydané právní předpisy
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo jsou dostupné na

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Výhradní licence - Obec Rybí v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Živnostenská oprávnění a honební společenstva

 • Obec Rybí není Živnostenským úřadem (živnostenský rejstřík).
 • Území obce Rybí zahrnuje jedno katastrální území - Rybí, na kterém působí Myslivecké sdružení Rybí.

19. GDPR - ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů + tabulka

Kontrolní záznamy zpracování

Sazebník úhrad