Starosta obce Janečková Marie
místostarosta Skalka Petr
člen rady, člen finančního výboru Kotek Pavel
člen rady, předseda finančního výboru Marek Jaromír
členka rady, členka sociální komise RNDr. Kvitová Alena
předseda kontrolního výboru Ing. Kudělka Jiří
člen kontrolního výboru Bc. Havrlant Jaromír
členka kulturní komise Mgr. art. Hyklová Šárka
člen finančního výboru Kudělka Antonín
  Lapčík Martin
člen kontrolního výboru, člen kulturní komise Ing. Pavelka Vladimír
předseda sportovní komise Pochyla Petr
předsedkyně sociální komise, členka kulturní a sportovní komise Purmenská Jana
člen sportovní komise Skalka Dominik
předsedkyně kulturní komise Tománková Andrea

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.